آرشیو مصاحبه و یادداشت

پیشگیری از انحراف راهبردی

 

قرآن در دو سوره مبارکه ابراهیم و آل عمران به یک نکته راهبردی اشاره می نماید .

پاسخ به 7سوال مهم درباره حماسه 9دی

سوال اول :   فتنه 88چگونه مهار گردید؟

هشدار درباره اجرای خصوصی سازی آموزش و پروش
روز گذشته رئیس جمهوری، لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس
چراغ سبز آموزش و پرورش به «نفوذ»

فهرست اقدامات آموزش و پرورش در قالب خصوصي‌سازي به برگزاري دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي در دو روز گذشته رسيد.

سیبسیب

سیبسی

jsj

jsj

صفحه‌ها